Hafa samband

Hafðu samband

Hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma 510 7700 eða netfang momentum@momentum.is. Einnig er hægt að fylla út formið á síðunni og við höfum samband eins fljótt og auðið er

Komdu í viðskipti

Komdu í viðskipti

Komdu í viðskipti og fylltu út samning á vefnum

 

 

 

Þjónustuvefur

Þjónustuvefur

Þjónustuvefur Momentum og Gjaldheimtunnar veitir yfirsýn yfir stöðu mála kröfuhafa sem eru í innheimtu.

 

 Inkasso og Momentum sameinast

13.10.2022

Hluthafar Inkasso ehf. og Momentum ehf. hafa náð samkomulagi um sameiningu félaganna og kemur hún til framkvæmda síðar í þessum mánuði. Þar með verður til afar öflugt og framsækið fjártæknifyrirtæki á greiðslu- og innheimtumarkaði, sem mun eins og fyrirrennarar þess, sinna frum- og milliinnheimtu fyrir viðskiptavini sína, og lögfræðiinnheimtu fyrir milligöngu Gjaldheimtunnar.

Meira ...

Hafnarfjarðarkaupstaður semur við Momentum og Gjaldheimtuna

16.09.2020

Momentum ehf. og Gjaldheimtan ehf. voru hlutskörpust í þjónustu- og verðfyrirspurn um innheimtuþjónustu fyrir Hafnarfjarðarkaupstað.

Meira ...

Reykjavíkurborg semur við Momentum og Gjaldheimtuna

01.01.2018

Momentum greiðsluþjónusta ehf. og Gjaldheimtan ehf. voru lægstbjóðendur í útboði Reykjavíkurborgar um innheimtuþjónustu til næstu 4ra ára eða áranna 2018-2022 og 30. nóvember sl. var skrifað undir samning við félögin um þessa þjónustu.

Meira ...


Momentum er leiðandi fyrirtæki í innheimtu. 

       

 

Momentum

Momentum er leiðandi á sviði frum- milli- og löginnheimtu. Félagið þjónustar allt frá einstaklingum og einyrkjum til lítilla, meðalstórra og stórra fyrirtækja. Momentum veitir sveitarfélögum, opinberum félögum og ríkisstofnunum sömuleiðis þjónustu. Styrkleiki Momentum liggur meðal annars í aðlögunarhæfni að kröfum og þörfum sinna viðskiptamanna og í því hvernig Momentum nálgast greiðendur án þess að viðskiptavild sé fórnað. Með samstarfi við Gjaldheimtuna getur Momentum veitt heildstæða innheimtuþjónustu sem unnin er af sömu fagmennsku á öllum stigum eins og kröfuhafar mega ætlast til af hálfu Momentum.

dfMomentum er leiðandi aðili í greiðslu og innheimtuþjónustu. Flestum kröfuhöfum hentar einfaldlega betur að utanaðkomandi aðili sjái um útsendingu greiðsluseðla og sjái um fruminnheimtu að öllu leyti. Momentum getur tekið að sér þetta hlutverk, stofnað greiðsluseðla í bankakerfinu og sent út innheimtviðvaranir og er þjónusta aðlöguð að hverjum kröfuhafa fyrir sig.
Allir geta lent í tímabundnum erfiðleikum og því að greiðsla dragist fram yfir eindaga svo krafa fer í milliinnheimtu. Momentum er sérhæfður aðili í milliinnheimtu sem leggur áherslu á að halda kostnaði í lágmarki fyrir alla aðila með sanngirni og samningsvilja að leiðarljósi. Greiðendur eru eindregið hvattir til að ljúka málum í milliinnheimtu, með samningi ef eingreiðsla gengur ekki.
Hafi greiðandi ekki svarað áminningum og viðvörunum í frum- eða milliinnheimtu eða ekki staðið við gerðan samning um frágang vanskilakrafna getur verið óhjákvæmilegt að senda kröfuna í áframhaldandi innheimtu hjá lögmanni. Momentum hvetur sína viðskiptamenn í slíkum tilfellum að nýta sér löginnheimtuþjónustu. Greiðendur eru eindregið hvattir til að gera upp eða leysa mál áður en til löginnheimtuaðgerða kemur þar sem þeim getur fylgt mikillkostnaður.
Momentum og Gjaldheimtan geta sett kröfur sem ekki tekst að innheimta einhverra hluta vegna í kröfuvakt. Hvorugt félagið tekur hlutdeild í höfuðstól, vöxtum, vaxtavöxtum eða öðrum eignum kröfuhafa. Kröfuvaktin felur í sér reglulega sendingu ítrekana á líftíma kröfunnar.

- Momentum býður samtímaskil í milliinnheimtu og dagleg skil úr löginnheimtu - Engin árgjöld, seðilgjöld, skráningargjöld, skýrslugjöld, árangursgjöld eða önnur sambærileg gjöld eru innheimt af kröfuhafa - Öflugt og skýrt kerfi með tengingu við þjónustuvef sem býður aðgang að upplýsingum og samantekt um innheimtur í rauntíma - Öflugur kröfuhafavefur með upplýsingum og samantekt um framgang krafna hverju sinni - Sveigjanleiki gagnvart greiðendum og sérhannaðir innhseimtuferlar eftir þörfum kröfuhafa - Mikil reynsla starfsfólks af margskonar innheimtum og persónuleg þjónusta - Sanngirni í álagningu gagnvart greiðendum - Þóknun og kostnaður kröfuhafa er alla jafna enginn nema í örfáum undantekningartilfellum
Hér skiptir máli hvers vegna verið er að taka kröfu úr innheimtu og hversu algengt það er. Hafi kröfuhafi sent kröfu fyrir mistök er gerð krafa um greiðslu útlagðs kostnaðar hjá Gjaldheimtunni en hjá Momentum er greitt fast umsamið gjald.
Í kröfuvakt er greiðandi áminntur af Momentum og/eða Gjaldheimtunni um skuldina með reglubundnum hætti á líftíma kröfunnar. Kröfuhafi tekur síðan ákvörðun, með Gjaldheimtunni, um hvort afskrifa eigi kröfuna endanlega á þeim tíma eða hvort halda eigi áfram innheimtu. Hvorki Momentum né Gjaldheimtan taka hlut í höfuðstól kröfu eða eignast á nokkurn hátt hluta í kröfunni. Þóknun er lögð ofan á kröfuna sem gerir kröfuhafa kleift að hafa fulla stjórn á áframhaldi kröfunnar á hverjum tíma.
Í upphafi löginnheimtu eru innheimtulíkur kröfunnar metnar og ákvörðun tekin um framhaldið í samræmi við það mat og vilja kröfuhafa hverju sinni. Innheimtulíkur eru ítrekað metnar í innheimtuferlinum til að koma í veg fyrir óþarfa úlagðan kostnað kröfuhafa.
Almennt mælum við ekki með slíku. Meðal annars vegna þess að innheimta fer oft illa saman við innheimtu, sölu og markaðssetningu sem einmitt mælir með útvistun til sérhæfðra innheimtuaðila auk annarra þátta. Telji kröfuhafi hins vegar að tilvik geti skapast þar sem hann vill senda einhverjar upplýsingar eða skilaboð með bréfum eða á þeim er hægt að þróa slíkt með kröfuhöfum.
Momentum og Gjaldheimtan bjóða heildarlausn í innheimtu vanskilakrafna. Momentum tekur við kröfum eftir eindaga og vinnur með þær þar til árangur næst eða kröfuhafi ákveður að senda til milliinnheimtuferli líkur. Ef krafa er óuppgerð á þeim tíma tekur Gjaldheimtan við henni þar til krafan greiðist eða hún afskrifuð.
Momentum í samvinnu við viðskiptabanka býður kröfuhöfum þann kost að skipta greiðslu við uppgjör milliinnheimtu þannig að hlutur kröfuhafa fer beint inn á hans reikning án viðkomu á reikning Momentum. Þetta fyrirkomulag einfaldar verulega samskipti kröfuhafa og innheimtuaðila. Aldrei þarf að sækja skilagreinar til innheimtufyrirtækis heldur eingöngu til banka. Sömuleiðis bætist fjárstreymi kröfuhafa og krafan heldur veðhæfi sínu. Í lögfræðiinnheimtu hefur greiðsluseðli verið lokað og greiðist því krafa beint til Gjaldheimtunnar sem skilar uppgjöri og skilagreinum. Mögulegt er að fá rafrænar skilagreinar þegar um margar innborganir er að ræða í hverri viku. Skil á innheimtu fé eru framkvæmd daglega hjá Gjaldheimtunni.
Almenn regla er að innheimta sé kröfuhafa að kostnaðarlausu. Innheimtukostnaður Þegar kröfuhafar eru ekki virðisaukaskattskyldir er virðisaukaskatti bætt við innheimtukostnað og hann innheimtur af greiðanda. Kröfuhafar sem eru virðisaukaskattskyldir greiða virðisaukaskatt vegna innheimtuþjónustu sem síðan er innskattaður samkvæmt bókfærslureglum hverju sinni. Fyrirkomulagið fer þannig fram að greiðandi greiðir fjárhæð sem er jafnhá innheimtukostnaðar án virðisaukaskatts og kröfuhafa er gerður reikningur fyrir innheimtukostnaði með virðisauka að frádreginni greiðslu greiðanda. Hjá Gjaldheimtunni er virðisaukaskattur dreginn af skilum í hvert skipti og reikningi með virðisaukaskatti, kvittuðum greiddum, skilað til kröfuhafa sem kröfuhafi færir þá með innskatti í sínar bækur og krafan er þá rétt uppgerð. Slíkum kostnaði er haldið í lágmarki. Sérstaklega er tekið tillit til kostnaðar gagnvart lágum kröfum. Almenna gjaldskrá Momentum má finna á heimasíðu Momentum. Náist ekki lúkning í milliinnheimtu fer mál til löginnheimtu og kostnaður greiðanda fellur niður gagnvart Momentum Gjaldheimtan tekur við með sinni gjaldskrá. Skili löginnheimta ekki árangri þarf kröfuhafi að endurgreiða þann útlagða kostnað sem Gjaldheimtan hefur greitt.
Kröfur í milli- og löginnheimtu eru sjáanlegar á notendavænum þjónustuvef Momentum. Þar má m.a. sjá hvar krafan er stödd í innheimtuferlinu, skoða samskipti við greiðanda, biðja um niðurfellingu á kröfum og svo framvegis. Aðgangur kröfuhafa er vel varinn með aðgangsstýringum þar sem kröfuhafar geta sótt upplýsingar sem hægt er að vinna frekar með t.a.m. í Excel. Tengingar Momentum við bankana byggjast á B2B aðgangi. Kröfuhafi á öll sín samskipti við sinn viðskiptabanka í gegnum netbankann. Vegna samtímagreiðslu Momentum koma greiðslur inn á bankareikning kröfuhafa strax við greiðslu greiðsluseðils. Sé kröfuhafi að nýta sér B2B tengingu við bankann uppfærist staðan í kerfum kröfuhafa á rauntíma. Kröfuhafi þarf ekki að sækja skilagreinar inn á þjónustuvef sem skapar verulegan vinnusparnað.
Við höfum ekki aðgang að kerfum kröfuhafa nema því aðeins að við sjáum um fruminnheimtu fyrir viðkomandi en vilji kröfuhafi koma upplýsingum til okkar er hægt að koma á tengingum milli aðila.
Innheimtuferlar Momentum er lagaðir að kröfum hvers kröfuhafa með þeim takmörkunum sem settar eru í lögum og reglugerðum hverju sinni. Innheimtuferlar Gjalheimtunnar fara eftir tegund kröfu og eru hefðbundnir löginnheimtuferlar.
Þetta er einn af þeim möguleikum sem kröfuhafi getur valið; kröfur flytjast þá rafrænt yfir til Gjaldheimtunnar. Kröfuhafi getur þó valið að stýra þessu sjálfur.
Hafðu samband